Tổng diện tích rừng nguyên liệu Keo lai (Acacia Hybrid) của TSG đang sở hữu, liên kết hợp tác khoảng 2.400ha trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.

0868 585 089