Sản phẩm Gỗ tròn (W1.1 Roundwood) Keo lai (Acacia Hybrid) của TSG được chứng nhận FSC® (License Code: FSC-C131068).
 

 

0868 585 089